• 01

  CNC işleýşi

  CNC gaýtadan işlemek, berk çydamlylyk, ýörite materiallar, çylşyrymly gurluşlar, önümçilik netijeliligi we ş.m. ýaly berk önümçilik talaplaryna laýyk bolup bilýän el tagtalaryny we bölekleri gaýtadan işlemek üçin iň oňat çözgütdir.

 • 02

  Metal bölekleri

  Öňdebaryjy üç ok, dört ok we bäş ok CNC degirmen, öwrüm we kömekçi elektrik toguny we sim kesmek prosesleriniň, şeýle hem adaty metal üstüni bejermek prosesleriniň birleşmegi metallaryň önümçilik kuwwatyny giňeltdi.

 • 03

  Torna gaýtadan işlemek

  Garaşyşyňyzdan ýokary önümleri berip biljek önümleri öndürip bileris.Bizde bar bolan önümçilik maşynlary, her pudakda diýen ýaly dürli programmalaryň aşa şertlerine we gurşawyna çydap biler.

 • 04

  Plastiki gaýtadan işlemek

  GEEKEE häzirki zaman programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan 120-den gowrak köp okly CNC freze maşynlaryny we tornalaryny ulanýar.Çylşyrymly geometrik şekilli bölekleri we önümleri öndürmek ukybymyz bar.

MASLAHAT1

Täze önümler

 • + ýyl
  Hünär tejribesi


 • Gatyň meýdany

 • +
  Sstaff ululygy

 • +
  Aýlyk kuwwat

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Professionaleke-täk hünär hyzmatlaryny beriň

  GEEKEE-de önümiňizi ösdürmegiň her bir prosesini goldamak, has çalt bazara çykmak we müşderiler üçin has köp girdeji gazanmak üçin bir gezeklik çalt prototip önümçilik hyzmatlaryny we tygşytly bölekleri gaýtadan işlemek we önümçilik hyzmatlaryny hödürleýäris.On müňlerçe bölek gerekmi?Önümçilik derejeli materiallar?Çylşyrymly geometriýa?Gaty çydamlylyk?Takyk jikme-jiklikler?Her gezek dizaýn we önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.Biziň wezipämiz, ýabany pikirleriňizi meşhur hakykata öwürmäge kömek etmekdir.

 • Ajaýyp bölegi gaýtadan işlemek ukyby

  Biz siziň iň gowy önümçilik hyzmatdaşyňyz.Bölekleri çalt gaýtadan işlemäge we öndürmäge kömek etmek üçin birnäçe çözgüt hödürleýäris.Baý önümçilik tejribämiz we çeşmeleri birleşdirmek ukybymyz, islendik önümçilik taslamasynyň zerurlyklaryny çözmäge we bölekleriňiziň hemişe ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Customöriteleşdirilen bölekleri gaýtadan işlemegi we öndürmegi üpjün edýäris, diňe bir san gözegçiligi gaýtadan işlemek we ýerüsti bejermek bilen çäklenmän, eýsem bir nokatly hyzmat hem edýäris

 • Baý tejribe

  On ýyldan gowrak wagt bäri bu pudak bilen meşgullanyp, dünýädäki müşderiler bilen işewür gatnaşyklarymyz bardy we giňden wasp edildi.Halkara bäsdeşlik ukybyny döretmäge çalyşýarys.Biz gaty tygşytly saýlaw.

 • Bir gezek yzarlamakBir gezek yzarlamak

  Bir gezek yzarlamak

  Müşderiler üçin iň köp girdeji gazanmak biziň maksatlarymyzyň biridir.

 • Hünär weHünär we

  Hünär we

  Müşderiler üçin iň köp girdeji gazanmak biziň maksatlarymyzyň biridir.

 • HIGHokary hil bölekleriHIGHokary hil bölekleri

  HIGHokary hil bölekleri

  Müşderiler üçin iň köp girdeji gazanmak biziň maksatlarymyzyň biridir.

Biziň blogymyz